جدیدترین سایت

مهر ۱۳۹۶ - جدیدترین سایت

مسابقه کاربران برتر فایل ناب
تنظیم شرایط محیطی فایل ناب | ایجاد فروشگاه فایل

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96

مسابقه ویژه فایل ناب در بهار 96
فایل بفروشید ، درآمد کسب کنید و جایزه بگیرید

هفت دوره از مسابقات فایل ناب را در کنار شما کاربران عزیز بودیم و تلاش کردیم که با جوایزی هرچند کوچک ، قدردان زحمات و تلاش های شما عزیزان باشیم. در بهار 96 هم با هشتمین دوره از مسابقات فایل ناب در کنار شما خواهیم بود و همه با هم تلاش خواهیم کرد که در مسیر موفقیت پیش قدم باشیم.

جوایز ویژه بازاریاب های برتر:
بیش از 300 بازاریابی: 100,000 تومان
بیش از 600 بازاریابی: 250,000 تومان
بیش از 900 بازاریابی: 450,000 تومان

جوایز ویژه برای فروشندگان برتر:
آپلود بیش از 500 فایل: 50,000 تومان
آپلود بیش از 1000 فایل: 110,000 تومان
آپلود بیش از 2000 فایل: 250,000 تومان


شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP
دسته: زیست
بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۴۶۸۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۷۰

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهرستان نهاوند به روش
PCRRFLP
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد( MSc)
گرایش سلولی و مولکولی

قیمت فایل فقط ۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه شهر نهاوند به روش PCR-RFLP

فرمت فایل :pdf متون قابل کپی برداری میباشد.

چکیده

هدف:. سارکوسیستیس از شاخه اپی کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبان

واسط) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست ها که توسط (گوشت خواران) میزبان اصلی دفع می شود، آلوده

می شوند و متعاقب آن کیست های نسجی در احشاء ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه های

بوده است. PCR-RFLP مختلف سارکوسیستیس گوسفندان با استفاده از روش

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر مجموعاً ۵۰ نمونه بافتی از عضلات مری و دیافراگم از گوسفندان ذبح شده در

نمونه ها با DNA کشتارگاه نهاوند جمع آوری شد که حاوی کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بود. تخلیص

۱۸ بهینه شد. برای تعیین گونه s rRNA برای تکثیر قطعه PCR استفاده از کیت صورت گرفت. شرایط

سارکوسیست های تحت مطالعه، با توجه به موقعیت محل برش آنزیم های برش دهنده، اقدام به انتخاب آنزیم شد.

روی نمونه ها نشان داد که اکثر PCR-RFLP نتایج: نتایج نشان داد که آغازگرها کاملاً اختصاصی بوده اند. ارزیابی

کیست ها متعلق به بافت دیافراگم و در جنس ماده بوده است. کیست های میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس آریتی

کنیس و سارکوسیستیس تنلا است.

گونه های سارکوسیستیس میکروسکوپی و ماکروسکوپی PCR-RFLP نتیجه گیری: با استفاده از آغازگرها برمبنای روش

گوسفندی را می توان از هم تفکیک داد.

چکیده هدف:. سارکوسیستیس از شاخه اپی کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف خواران (میزبانواسط) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست ها که توسط (گوشت خواران) میزبان اصلی دفع می شود، آلودهمی شوند و متعاقب آن کیست های نسجی در احشاء ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه هایبوده است. PCR-RFLP مختلف سارکوسیستیس گوسفندان با استفاده از روشمواد و روش ها: در مطالعه حاضر مجموعاً ۵۰ نمونه بافتی از عضلات مری و دیافراگم از گوسفندان ذبح شده درنمونه ها با DNA کشتارگاه نهاوند جمع آوری شد که حاوی کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بود. تخلیص۱۸ بهینه شد. برای تعیین گونه s rRNA برای تکثیر قطعه PCR استفاده از کیت صورت گرفت. شرایطسارکوسیست های تحت مطالعه، با توجه به موقعیت محل برش آنزیم های برش دهنده، اقدام به انتخاب آنزیم شد.روی نمونه ها نشان داد که اکثر PCR-RFLP نتایج: نتایج نشان داد که آغازگرها کاملاً اختصاصی بوده اند. ارزیابیکیست ها متعلق به بافت دیافراگم و در جنس ماده بوده است. کیست های میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس آریتیکنیس و سارکوسیستیس تنلا است.گونه های سارکوسیستیس میکروسکوپی و ماکروسکوپی PCR-RFLP نتیجه گیری: با استفاده از آغازگرها برمبنای روشگوسفندی را می توان از هم تفکیک داد.

چکیده

فصل اول :مقدمه و کلیات

-۱-۱ مقدمه……………… ۲

-۲-۱ تاریخچه……………… ۲

-۳-۱ ویژگی های انگل ۳

-۴-۱ اصطلاحات ………………. ۴

-۵-۱ طبقه بندی تک یاخته……………… ۵

-۶-۱ تاکسونومی اپی کمپلکسا ………………. ۶

-۷-۱ ساختمان اپی کمپلکسا………………. ۶

-۸-۱ نام گذاری سارکوسیستیس……………… ۷

-۹-۱ چرخه زندگی سارکوسیستیس……………… ۱۰

-۱۰-۱ بیماری زایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط ………………. ۱۴

-۱۱-۱ بیماری زایی سارکوسیستیس در میزبانان نهایی……………… ۱۵

-۱۲-۱ بیماری زایی و علائم در انسان۱۵

-۱۳-۱ ضایعات کالبدگشایی ………………. ۱۵

-۱۴-۱ نشانه های بالینی……………… ۱۶

-۱۵-۱ اپیدمیولوژی……………… ۱۷

-۱۶-۱ کنترل……………… ۱۷

-۱۷-۱ تشخیص سارکوسیستوزیس……………… ۱۸

-۱۸-۱ ایمنی……………… ۲۰

-۱۹-۱ درمان……………… ۲۰

-۲۰-۱ بیان مسئله ………………. ۲۱

-۲۱-۱ اهداف ویژه……………… ۲۲

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

-۱-۲ سارکوسیستوزیس در ایران ………………. ۲۴

-۲-۲ وضعیت سارکوسیست در جهان……………… ۲۶

فصل سوم :مواد و روش اجرای تحقیق

-۱-۳ جمع آوری و آماده سازی کیست ها ………………. ۳۰

-۲-۳ روش هضمی ………………. ۳۰

۳۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ DNA -3-3 استخراج

۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ PCR -4-3

37……………… RFLP -5-3 افزودن آنزیم های برش دهنده برای

شده ………………. ۳۸ RFLP -6-3 الکتروفورز نمونه های

فصل چهارم: نتایج

-۱-۴ نتایج روش هضمی ………………. ۴۰

۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ PCR -2-4 نتایج

۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ RFLP -3-4 نتایج

فصل پنجم: بحث

-۱-۵ بحث ………………. ۴۵

-۲-۵ پیشنهادات ………………. ۵۰

منابع و مآخذ . ۵۱

فهرست جداول

۱- پراکندگی گونه های سارکوسیست در حیوانات اهلی ………………. ۱۰ – جدول ۱

۱- پرایمرهای مورداستفاده در تکثیر ژنوم سارکوسیستیس……………… ۳۴ – جدول ۳

۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ PCR 2- مراحل انجام – جدول ۳

۳- جایگاه برش آنزیم های محدودگر ………………. ۳۷ – جدول

فهرست تصاویر

۱- اووسیست های عفونی سارکوسیستیس……………… ۴ – تصویر ۱

۲- اووسیست سارکوسیست ………………. ۴ – تصویر ۱

۳- سارکوسیست های ماکروسکوپی در مری……………… ۵ – تصویر ۱

۴- کیست های ماکروسکوپی سارکوسیست در دیافراگم ………………. ۵ – تصویر ۱

۵- ساختمان تک یاخته های خانواده اپی کمپلکسا ………………. ۷ – تصویر ۱

۶- چرخه کلی تک یاخته سارکوسیت ………………. ۱۱ – تصویر ۱

۷- چرخه زندگی سارکوسیستیس کروزی در گاو……………… ۱۲ – تصویر ۱

۸- چرخه زندگی سارکوسیست……………… ۱۳ – تصویر ۱

۱- نمونه شاهد از مری دارای کیست های ماکروسکوپی ………………. ۳۰ – تصویر ۳

۲- مقدار ۱٫۳ گرم پپسین وزن شده در آزمایشگاه ………………. ۳۱ – تصویر ۳

۳- صاف کردن نمونه هضم شده با گاز غیر استریل ۳ لایه ای……………… ۳۱ – تصویر ۳

در آزمایشگاه ………………. ۳۳ DNA برای استخراج Cinnagen 4- کیت – تصویر ۳

۵- سانتریفیوژهای استفاده شده در آزمایشگاه……………… ۳۳ – تصویر ۳

۶- دستگاه ترموبلاک ………………. ۳۴ – تصویر ۳

۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ PCR 7- مراحل انجام – تصویر ۳

۸- پودر آگار وزن شده در آزمایشگاه……………… ۳۶ – تصویر ۳

۳۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰X TBE 9- بافر – تصویر ۳

۳۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵ ° C در بن ماری در دمای TaqI 10 – آنزیم برش دهنده – تصویر ۳

۱۱ – لود شدن نمونه ها در الکتروفورز……………… ۳۸ – تصویر ۳

۱۸ که در آن قطعه ۶۰۹ جفت…. ……………… ۴۰ s rRNA ژن PCR 1-الکتروفورز محصول – تصویر ۴

۱۸ سارکوسیستیس آریتی کنیس. ……………… ۴۲ s rRNA ژن PCR 2-الکتروفورز محصول – تصویر ۴

۱۸ سارکوسیستیس تنلا جداشده از گوسفند . ۴۳ s rRNA ژن PCR 3-الکتروفورز محصول – تصوی

قیمت فایل فقط ۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : شناسایی گونه های سارکوسیستیس در گوسفندان ذبح شده کشتارگاه به روش PCR-RFLP , سارکوسیستیس , گوسفندان , کشتارگاه , ذبح , شناسایی گونه های سارکوسیستیس , سلولی و مولکولی , زیست شناسی , سارکوسیستیس آریتی کنیس , سارکوسیستیس تنلا , شهر نهاوند , سارکوسیستوزیس در ایران , آنزیم , انگلSource link


ترجمه مقاله مدلسازی روابط جریان-تراکم ترافیک: تطبیق چندین روش (منطقه) جریان و نوع مسافر
دسته: مدیریت
بازدید: ۴ بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۲۹۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۳

ترجمه مقاله مدلسازی روابط جریانتراکم ترافیک تطبیق چندین روش (منطقه) جریان و نوع مسافر

قیمت فایل فقط ۱۳,۰۰۰ تومان

خرید

ترجمه مقاله مدلسازی روابط جریان-تراکم ترافیک: تطبیق چندین روش (منطقه) جریان و نوع مسافر

رشته مدیریت-فنی و مهندسی:

Modeling traffic’s flow-density relation: Accommodation of multiple flow regimes and traveler types  (۲۰۰۱)

– توضیحات: ۱۲ صفحه انگلیسی، ۱۳ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

– چکیده ترجمه فارسی:

تحقیق جاری با مشخص کردن و استفاده از مدل  بخش بندی پنهان رفتار رانندگی فشرده و غیر رانندگی   به بررسی تاثیرات مختلف  انواع مسافران بزرگراه-جریان(روان flow) می پردازد. تصور می شود رانندگانی که در شرایط غیر فشرده هستند , با سرعت معینی رانندگی کرده و فاصله ای (بین وسایل نقلیه) را انتخاب می کنند. چندین دسته از ترکیبات راننده-وسیله در دیتاستها بر اساس پالسخای دوگانه-حلقه-آشکارساز و بررسی های سفر خانگی از هم جدا شده اند. این دسته بندی ها بر اساس نوع وسیله و جنسیت انجام شده و از آن برای تخمین سرعت و فاصله بندی استفاده شده است. مدل بخش بندی بعنوان تابع لگاریتمی تراکم , آب و هوا و نوع وسیله مشخص شده است  و  برای تخمین احتمالات وضعیت فشرده استفاده شد. غیر یکنواختی مشاهده نشده بوسیله فرضیات خطای مشترک در همه مدلها لحاظ شده است.

نتایج نشان می دهند که مدلهای بخش بندی , ابزاری امیدبخش برای تحلیل داده های ترافیکی و اطلاعات مسافران , وسیله آنها , و شرایط اقلیمی شاخص در داده می باشند. با شفاف سازی فهم بیشتر در زمینه شرایط ترافیک و رفتار مسافران , پراکندگی بیشتر روابط اصلی بین جریان , سرعت و تراکم می توان به مهندسین و کارهای مدیریتی ترافیک در طراحی امکانات جاده ای کمک نمود. نهایتا آنکه چنین بهبودهایی در شبکه های سفر به بهبود کیفیت زندگی منجر می شوند.

کلیدواژگان: سویچینگ درونی  , تراکم-جریان , بخش بندی نهان , مدلهای ترافیکی

قیمت فایل فقط ۱۳,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ترجمه مقاله مدلسازی روابط جریان-تراکم ترافیک: تطبیق چندین روش (منطقه) جریان و نوع مسافر , ترجمه مقاله مدلسازی روابط جریانتراکم ترافیک تطبیق چندین روش (منطقه) جریان و نوع مسافر , ترجمه مقاله , مدلسازی روابط جریانتراکم ترافیک تطبیق چندین روش (منطقه) جریان و نوع مسافرSource link

جمشید مشایخی در سی سی یو بستری شد

 

به گزارش ایران ناز هنرمند پیشکسوت و  محبوب کشورمان پس از وخامت حال به بیمارستان منتقل و در بخش سی سی یو بستری شد . پس از انتقال بازیگر مشهور کشورمان به بیمارستان ، جمشید مشایخی به بیمارستان در بخش سی سی یو منتقل شد.

 

جمشید مشایخی دیشب بر اثر ضعف شدید جسمانی و قند خون بسیار بالا به بیمارستان منتقل شد. وضعیت استاد مشایخی این بار با دفعات گذشته بسیار متفاوت و در بخش هوشیاری کمی دچار مشکل است.

 

جمشید مشایخی در سی سی یو بستری شد

 

جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون به دلیل ضعف جسمانی و سنگ کلیه در بیمارستان بستری شد. در حال حاضر این هنرمند پیشکسوت در بخش سی سی یو بیمارستان تحت مراقب است.

 

این هنرمند پیشکسوت در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به سر می‌برد و قرار است فردا تحت عمل جراحی قرار گیرد.

 

سایت ایران ناز برای این هنرمند پیشکسوت آرزوی سلامتی دارد.

 


ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر
دسته: فنی و مهندسی
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۶۶۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۴

ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر

قیمت فایل فقط ۲۴,۰۰۰ تومان

خرید

ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر

رشته برنامه ریزی شهری- فنی و مهندسی-مدیریت

Analysis and modelling of traffic flow under variable speed limits  (۲۰۱۱)

– توضیحات: ۱۲ صفحه انگلیسی، ۲۴ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

– چکیده ترجمه فارسی:

رابطه ای بین سرعت و تراکم را برای تحلیل جریان ترافیک در عملیات محدوده سرعت متفاوت برقرار کرده ایم. با استفاده از تحلیل آماری داده های راهنمایی از شبکه شاهراه انگلیس ,دریافتیم که نمونه کارکردی ترجیحی برای این حالت , دارای تراکم فشرده صریحی که منجر به القای سرعت صفر در ترافیک شود , نیست. استنتاج ما اینست که سرعت صفر بیشتر باعث القای تراکم فشرده در ترافیک می شود تا عکس آن , پس رابطه علیت بین سرعت و تراکم بر اساس شرایط موجود متفاوت است. ما روشی برای مدلسازی ترافیک بر اساس این دستاورد توسعه داده ایم. و آنرا برای تحلیل کنترل سرعت بعنوان ابزار مدیریت ترافیک بکار برده ایم و نشان می دهیم که می توان از این ابزار برای تخمین اثر مدیریت سرعت در ظرفیت جاده ای استفاده کرد.

کلیدواژگان: جریان ترافیک , مدلسازی ترافیکی , کنترل شاهراه ها , محدوده سرعت متغیر , سرعت-تراکم

قیمت فایل فقط ۲۴,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر , ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر , ترجمه مقاله , تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر , جریان ترافیک , مدلسازی ترافیکی , کنترل شاهراه ها , محدوده سرعت متغیر , سرعتتراکمSource link


ترجمه مقاله کاربردهای پزشکی آلیاژهای حافظه قالب
دسته: پزشکی
بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۲۸۸۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۷

ترجمه مقاله کاربردهای پزشکی آلیاژهای حافظه قالب

قیمت فایل فقط ۱۷,۰۰۰ تومان

خرید

ترجمه مقاله کاربردهای پزشکی آلیاژهای حافظه قالب

رشته پزشکی- فنی و مهندسی

Medical applications of shape memory alloys (2003)

– توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

– چکیده ترجمه فارسی:

آلیاژهای حافظه قالب (SMA) موادی هستند که با پروسه های ترمومکانیکی مناسب ,  قادر به برگشت به شکل قبلی خود می باشند. اثرات حافظه قالب و شبه الاستیک برخی از رفتارهای این آلیاژها بشمار می روند. ویژگی منحصر بفرد این آلیاژها بسیاری محققین را تشویق کرده تا برای کاربردهای sma در حوزه های مختلف دانش انسانی به تحقیق بپردازند. هدف مقاله جاری ارائه بحث مختصر در زمینه رفتار ترمومکانیکی  sma و توصیف امیدبخش ترین کاربردهای آن در حوزه بیومدیکال (biomedical) می باشد. این حوزه حاوی کاربردهای ارتوپدی و قلبی عروقی و ابزار جراجی  می باشد.

کلیدواژگان: آلیاژهای حافظه قالب , مواد زیستی (بیوماتریال)

قیمت فایل فقط ۱۷,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ترجمه مقاله کاربردهای پزشکی آلیاژهای حافظه قالب , ترجمه مقاله کاربردهای پزشکی آلیاژهای حافظه قالب , ترجمه مقاله , کاربردهای پزشکی آلیاژهای حافظه قالب , آلیاژهای حافظه قالب , مواد زیستی (بیوماتریال)Source link


ترجمه مقاله کاربردهای صنعتی آلیاژهای حافظه شکل(قالب)
دسته: فنی و مهندسی
بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۳۲۰۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۴

ترجمه مقاله کاربردهای صنعتی آلیاژهای حافظه شکل(قالب)

قیمت فایل فقط ۱۴,۰۰۰ تومان

خرید

ترجمه مقاله کاربردهای صنعتی آلیاژهای حافظه شکل(قالب)

رشته مدیریت-فنی و مهندسی

INDUSTRIAL APPLICATIONS FOR SHAPE MEMORY ALLOYS (2000)

– توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۱۴ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

– چکیده ترجمه فارسی:

هرچند کاربرد های پزشکی آلیاژهای اثر حافظه (sma) در حال حاضر کاربرد غالب این مواد می باشد , بسیاری کاربردهای دیگر در بخش صنعتی وجود داشته که تولید آن فراتر از کاربرد این مواد در بخش پزشکی می باشد. در اولین دوره رشد تکنولوژی آلیاژ حافظه شکل , مهمترین کاربردها برای چسباندن و پیوند بوده که اصولا در بخش نظامی استفاده می شده است. با ادامه بلوع این تکنولوژی , و فراهم شدن بیشتر آلیاژها , کاربردهای صنعتی در طیف گسترده تجاری ظاهر شدند. آنتنهای تلفن سلولی , میلیونها فیت سیم سوپرالاستیک بکار می برند و رشد سیمهای زیرین کرست زنانه که قبلا فقط به بازار آسیا محدود بوده امروزه به سراسر جهان شیوع پیدا کرده است. ایده جدیدی از کاربرد پودر niti سوپرالاستیک برای اعمال مقاومت لحیم  snpdag  در برابر شکستهای ناشی از القای فشار گرمایی نیز امید بخش بنظر می رسد. در بخش اتومبیل , سازندگان اتومبیل اروپا مدت زیادیست که از تحریک کننده های  sma  برای انتقال کنترل سیال استفاده می کنند. در حال حاضر این کاربرد با افزایش موفقیت در استفاده از nitinb برای بستن مسیر های پرفشار سوخت در انژکتور موتورهای دیزلی روبه افزایش می باشد. تحریک کننده های Sma در حال ادامه روند رشد پایدار خود در شیرهای ایمنی برای مصارف صنعتی و مصرفی می باشند. کاربردهای جدید تحریک کننده شامل توقف گرمایی برای حفاظت از باتری یون لیتیم از فرار گرمایی نیز می باشد. فعالیتهای ساخت و تحقیق  در عایق و لرزش نیز ادامه دارد. استفاده از ابزار فعال یا غیر فعال هم اثبات شده ولی تجاری سازی آن کمی کند است. تبدیل فعال فرکانس رزونانس و کنترل  لرزش زمین لرزه ای نیز می تواند در  آینده نزدیک بوجود آید. ابزار ریز الکترومکانیکی (MEM) نیز با استفاده از فیلمهای نازک تحریک کننده niti بطور خلاصه بحث می شوند

قیمت فایل فقط ۱۴,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ترجمه مقاله کاربردهای صنعتی آلیاژهای حافظه شکل(قالب) , ترجمه مقاله کاربردهای صنعتی آلیاژهای حافظه شکل(قالب) , ترجمه مقاله , کاربردهای صنعتی آلیاژهای حافظه شکل(قالب)Source link


ترجمه مقاله کاربرد آلیاژهای حافظه شکل در ساختمانهای شهر ی
دسته: مدیریت
بازدید: ۳ بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۲۵۲۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۵

ترجمه مقاله کاربرد آلیاژهای حافظه شکل در ساختمانهای شهر ی

قیمت فایل فقط ۲۵,۰۰۰ تومان

خرید

ترجمه مقاله کاربرد آلیاژهای حافظه شکل در ساختمانهای شهر ی

رشته مدیریت-فنی و مهندسی-برنامه ریزی شهری

Industrial brand value and relationship performance in business markets — A general structural equation model  (۲۰۰۶)

– توضیحات: ۹ صفحه انگلیسی، ۲۵صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

– چکیده ترجمه فارسی:

آلیاژ حافظه شکل (sma) مواد جدیدی هستند و کاربردهای رو به رشدی را در بسیاری از حوزه ها به خود اختصاص داده اند. اخیرا , تلاشهای تحقیقی بسمت استفاده sma در کنترل ساختمانهای شهری توسعه یافته است. مقاله جاری مروری بر کاربردهای مواد sma برای کنترلهای نیمه فعال  , فعال و غیر فعال ساختمانهای شهری دارد. در ابتدا , مروری بر ویژگی های sma داریم. اثر حافظه قالب (sme) و شبه الاستیک , دو ویژگی مهم sma بوده که با تبدیل فاز هیستریتیک برگشت پذیر القای گرما و فشار بین شکنندگی و سختی در ارتباط می باشند. این ویژگی های منحصر بفرد sma را قادر می سازد تا بعنوان تحریک کننده , مصرف کننده غیر فعال انرژی و عایق برای کنترل ساختمانهای شهری بکار گرفته شوند. سپس در همین مقاله به مرور تحقیقات جاری با استفاده از وسایل sma برای کنترل فعال یا غیر فعال یا نیمه فعال ساختمانها می پردازیم. مکانیزم عملیات , طراحی و نتایج تجربی این ابزار sma نیز در همین مقاله ارائه شده اند.

کلیدواژگان : آلیاژ حافظه شکل , کنترل ساختار (ساختمان) , عایق لرزش غیر فعال , نوسازی ساختاری

قیمت فایل فقط ۲۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ترجمه مقاله کاربرد آلیاژهای حافظه شکل در ساختمانهای شهر ی , ترجمه مقاله کاربرد آلیاژهای حافظه شکل در ساختمانهای شهر ی , ترجمه مقاله , کاربرد آلیاژهای حافظه شکل در ساختمانهای شهر ی , آلیاژ حافظه شکل , کنترل ساختار (ساختمان) , عایق لرزش غیر فعال , نوسازی ساختاریSource link


ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه قالب
دسته: علوم انسانی
بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۶۰۱۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۹

ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه قالب

قیمت فایل فقط ۲۹,۰۰۰ تومان

خرید

ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه قالب

رشته فنی و مهندسی

Shape memory alloys  (۲۰۰۷)

– توضیحات: ۲۰ صفحه انگلیسی، ۲۹صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

– چکیده ترجمه فارسی:

هدف سمینار جاری , معرفی آلیاژهای اثر حافظه می باشد , موادی که با اعمال گرما دچار تغییر شکل می دهند. این مقاله حاوی پیشینه خلاصه  و توصیفی از ویژگی های عمومی آلیاژهای حافظه قالب می باشد. در پایان گروه هایی از کاربردهای تجاری وسیع آن ارائه می شود.

فهرست

۱٫  مقدمه

۲٫  پیشینه

۳٫  تعریف آلیاژ حافظه قالب

۳٫۱ مدلسازی ریاضی تبدیل شکنندگی (martensitic)

3.2 تاثیر فشار بر دمای مشخصه

۳٫۳ جنبه های ترمودینامیکی تبدیل شکنندگی

۴٫ اثر حافظه یک طرفه

۴٫۱ محدوده ماکروسکوپی

۴٫۲ محدوده میکروسکوپی

۴٫۲٫۱ رشد گونه های مختلف شکنندگی (martensite)

5. اثر حافظه دو طرفه

۶٫ اثر شبه الاستیک یا سوپر الاستیک

۷ آلیاژهای حافظه قالب تجاری

۷٫۱ آلیاژهای حافظه قالب نیکل-تیتانیم

۷٫۲ آلیاژهای حافظه قالب مسی

۸٫ کاربردهای آلیاژ حافظه قالب

۸٫۱ بازگشت آزاد

۸٫۲ بازگشت مشروط

۸٫۳ بازگشت تحریکی

۸٫۴ بازگشت سوپرالاستیکی

۹٫ نتیجه گیری

A ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی آلیاژهای حافظه شکل

قیمت فایل فقط ۲۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه قالب , ترجمه مقاله آلیاژهای حافظه قالب , ترجمه مقاله , آلیاژهای حافظه قالبSource link


ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جوهای پیوند پایگاه داده
دسته: فنی و مهندسی
بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۳۳۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲

ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جوهای پیوند پایگاه داده

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید

ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جوهای پیوند پایگاه داده

رشته کامپیوتر-فناوری-فنی مهندسی

AN ADAPTIVE GENETIC ALGORITHM WITH DYNAMIC POPULATION SIZE FOR OPTIMIZING JOIN QUERIES (2008)

– توضیحات: ۷ صفحه انگلیسی، ۱۲ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

– چکیده ترجمه فارسی:

مسئله یافتن ترتیب صحیح پیوند بهنیه در اجرای یک پرس و جو از پایگاه داده رابطه ای , مسئله بهینه سازی ترکیبی می باشد که راه حلهای قطعی جامعی را برای پرس و جوهای غیر قابل قبول با تعداد زیاد روابط پیوندی تهیه می کند. در تحقیق جاری الگوریتم ژنیتکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جو های پیوند بزرگ پیشنهاد شد ه است. کارایی این الگوریتم با چندنی الگوریتم بهنیه سازی غیر قطعی مقایسه شده است. آزمایشات برای بهینه سازی چندین پرس و جوی تصادفی از یک دیکشنری داده تصادفی انجام شده است. الگوریتم پیشنهادی با اپراتور انتخاب احتمالی دارای کارایی بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیکی بزرگ وبا انتخاب ELITIST بعنوان دو استراتژی جستجو بوده و گزینه قابل بقایی در مقابل روشهای بهینه سازی غیر قطعی جاری می باشد.

کلیدواژگان: الگورتیم ژنتیکی , بهینه سازی پرس و جو , مرتب سازی پیوند , الگوریتم تصادفی

کلید واژه های دسته بندی acm : H.2.4  . پردازش پرس و جو , H3.4 . ارزیابی کارایی

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۰۰ تومان)

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جوهای پیوند پایگاه داده , ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جوهای پیوند پایگاه داده , ترجمه مقاله , الگوریتم ژنتیکی وقفی با اندازه جمعیت پویا برای بهینه سازی پرس و جوهای پیوند پایگاه داده , الگورتیم ژنتیکی , بهینه سازی پرس و جو , مرتب سازی پیوند , الگوریتم تصادفیSource link

طلاق divorce

ازدواج ها در نبرد با جدایی در ایران ناموفقند و هر روز شکست را تجربه می کنند. پرونده های طلاق خبرهای ناخشنودی به همراه دارند و خیانت در راس همه موارد جدایی خود نمایی می کنند. اکبر فتح اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» می گوید: بیشتر پرونده های طلاق در سال های اخیر حول خیانت، مسائل جنسی و تغییر باورهای فکری و ارزشی و بعد از آنها اقتصاد و اعتیاد شکل گرفته اند. پرونده های طلاق در سال های اخیر به ۲ دسته تقسیم می شوند. پرونده های بین ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته بیشتر حول محور مسائل اقتصادی و اعتیاد تشکیل می شدند. اما پرونده های ۳ سال اخیر حول محور خیانت، مسائل جنسی و تغییر خواسته های زنان از ازدواج شکل گرفته اند.

آقای فتح الهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی با روزنامه ابتکار در رابطه با دلایل شکست ازدواج در ایران می گوید: با نگاهی به پرونده های طلاق در ایران می توان دلیل شکست ازدواج در ایران را در سه مقطع بررسی کرد، اقتصاد و تغییر فرایند های اجتماعی و باورهای ارزشی و انگیزه های درونی است. اصولا در طی ۱۰ سال اخیر این هر سه مورد تغییرات شگرفی داشته اند و اساسا این نگرش ها نسبت به ۱۰ یا ۲۰ سال اخیر تغییرات بسیاری پیدا کرده اند. مقوله اقتصاد در بحث ازدواج به شدت جنبه محوری پیدا کرده است. به این معنی که اگر جوانی در هر مقطعی بخواهد ازدواج کند باید متناسب با شرایط اجتماعی و تحصیلاتی یا شئونات طرف مقابل هزینه های سرسام آوری را که متاسفانه بیشتر جنبه جامعه شناختی و فرهنگی دارند متحمل شود. که معمولا در جامعه امروز براساس انتظارات قشر متوسط چیزی حدود بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت که متاسفانه جوانان امروز در هر شرایط فکری و اجتماعی که متعلق به قشر متوسط جامعه باشند از پس آن بر نمی آیند.

تغییر نگرش به ازدواج، دومین عامل طلاق

فتح الهی علت دوم شکست طلاق را تغییر نگرش جامعه و افراد به ازدواج در ۲۰ سال گذشته می داند و می گوید: نگرش به ازدواج طی ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر از یک مرحله اجتماعی یا یک عادت که برآمده از ناخودآگاه انسان بود، به یک منفع شخصی تغییر پیدا کرده است.

مقاله وکیل فتح اللهی منتشره در روزنامه ابتکار جهت مطالعه مقالات دیگر از ایشان به سایت http://vakiletehran.ir مراجعه نمایید.