توضیحات کامل :

پایان نامه کارشناسی روانشناسی با موضوع راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان

فهرست مطالب
عنوان                                     صفحه
فصل اول                                     ۱
مقدمه                                     ۲
بیان مسئله                                     ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق                             ۸
اهداف تحقیق                                     ۱۱
سئوالات تحقیق                                 ۱۲
فرضیه های تحقیق                                 ۱۴
تعاریف عملیاتی                                 ۱۵
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق                     ۱۶
تعاریف مفهومی انگیزه                             ۱۷
انگیزه شناسی معلمان                                 ۲۱
ویژگی های معلمان با انگیزه                             ۳۲- ۲۵
رابطه نیازه با انگیزه                                 ۳۳
انواع طبقه بندی انگیزه ها                             ۳۴
انگیزه های اولیه و ثانویه                             ۳۵
انگیزه های گرایشی و اجتنابی                             ۳۶
انگیزه های فیزیکی ،اجتماعی، روانی                         ۳۷
نظریه های انگیزش                                 ۳۹
نظریه های انگیزه و رفتار                             ۴۰
نظریه کورت لوین                                 ۴۰
نظریه مزلو                                     ۴۱
نظریه انتظار                                     ۴۴
طبقه بندی معاصرازتئوری های انگیزش                    ۴۶
تئوری های درون زاد و برون زاد                         ۵۱- ۴۶
تئوری دو جنبه ای انسان                             ۵۲
تئوری انگیزش موفقیت                             ۵۳
تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد                         ۵۴
انگیزش در عمل                                 ۵۸- ۵۵
برخی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمین                     ۵۹
روشهای نوین تدریس                                ۹۱- ۶۱
تکنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس                     ۹۲
استفاده از ابزار تکنولوژی جدید درامرآموزش وپرورش            ۹۶
پیشینه تحقیق                                     ۱۱۵-۱۰۲
فصل سوم : روش اجرای تحقیق                        ۱۱۶
جامعه آماری                                ۱۱۷
حجم نمونه                                     ۱۱۷
ابزار اندازه گیری                                 ۱۱۷
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری                         ۱۱۷
روش جمع آوری اطلاعات                             ۱۱۸
روش آماری                                    ۱۱۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                     ۱۱۹
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                     ۱۶۲
یافته های تحقیق                                 ۱۷۱-۱۶۳
پیشنهادات                                     ۱۷۲
محدودیت ها                                     ۱۷۳
ضمائم و منابع                                 ۱۷۴

 

مقدمه :
تاریخ همواره شاهد نبردها و مصیبت هایی بوده که به دلیل سرکشی نفس بشر پدیدآمده اند دیروز صدای شمشیرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که یا تعلیم ندیده اند یا تعلیم آنها همراه با تهذیب نفس نبوده پس هیچ گاه نباید نقش و جایگاه ارزشمند معلم را نادیده گرفت . معلم امانتی خطیر و پرارزش را دراختیار دارد و باید امانتدار باشد او چه درتربیت فرزندان در محیط خانه و چه رهبری سیاسی- اجتماعی نقش مهمی دارد و باید برای معلم شرایطی فراهم باشد تا به این وظیفه مهم خود جامعه عمل بپوشاند و در قرآن کریم نیز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقایسه کرده است . بهترین برنامه ها و غنی ترین محتوای آموزشی بدون وجود مربیانی کارآزموده و با انگیزه به ثمر نخواهد رسید پس می توان با افزایش انگیزه در فرد کارایی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نیروهای بالقوه جلوگیری کرد امروزه رابطه انگیزه و کارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهمیت فراوان دارد . (گنجی ۱۳۷۶ ، ص ۲۳ ) .
در دهه های اخیربه این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هرجامعه است . بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت و ترقی جوامع نشان می دهدکه همه این کشورها ، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند . نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کننده این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آنها با رشد و پویایی نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است . از سوی دیگر امروزه تعلیم و تربیت آدمی را از دشوارترین ، ظریف ترین و پرثمرترین کارهای انسان می دانند . آن را امری پر ارج و وقت گیر توصیف می کنند در این میان معلمان برترین نقش را به عهده دارند و نقطه آغاز هم تحول آموزشی و پرورشی به شمار می روند همه کشورها به معلمان اثربخش و با انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان خود را درقالب سیستم تعلیم وتربیت خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهزکنند . ( تدریس حسنی ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۴ )
تحولات سریع آموزشی به طورچشمگیری نیاز به ظرفیت سازی گسترده ذهن معلمان و شناخت بیشتر پیچیدگی های تعلیم وتربیت را آشکارمی سازد و میل آنان را برای افزایش دانش حرفه ای خود برمی انگیزد . ( بهرنگی ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۲ )
درسالهای اخیر اهمیت بررسی عوامل ایجادکننده انگیزه در رفتار معلمان به منظور حل مشکلات آموزشی و تربیتی کشورها بیش ازگذشته مشهودگردیده است .
اکثرصاحبنظران،شناخت عوامل ایجادکننده انگیزه درمعلمان راازعوامل مهم سازگاری معلم باشغل خودمی دانند و همچنین تأکید دارندکه چنانچه معلم باانگیزه کافی درشغل خودحاضرشود،میزان عملکردوکارایی اوافزایش می یابد.(تدریس حسنی،۱۳۷۸،ص۲۰) و برطبق نظرمحقق دراین صورت ازروش های نوین آموزشی با انگیزه بیشتری استفاده می کند .
نظام آموزش وپرورش ،گرچه دارای معلمان دلسوز زیادی است مع هذا تعلیم و تربیت
مطلوبی ندارد . به عبارت دیگر شرایط و وضعیت حاضر، مؤید ومحرک فعالیت حرفه ای معلمان نیست ، درنتیجه نظام آموزش وپرورش به طورکلی دستخوش نابسامانی است که پیامدآن کاستی های متعدد ازجمله افت تحصیلی به عنوان نمونه بارزآن می باشد .تلاش برای اصلاح چنین وضعی بدون توجه به رشد حرفه ای معلمان وایجاد انگیزه جهت دستیابی و اجرای روشهای نوین تدریس کاری عبث و بیهوده است زیرا معلمان بیش ازهر عامل دیگری درپیشرفت فعالیت های تربیتی تأثیردارد .
دردنیای پیچیده امروز هیچ کس بی نیاز ازتعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت درمدرسه و آموختن ، خود بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است ، دیگرنمی توان باطرزتلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست از برکردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره و اضطراب ناشی از امتحان وسرزنش معلمان و والدین همیشه موجب نفرت وگریز ازکلاس درس ومحیط آموزشی می شد . ( سعادتی ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۵ )
درگذشته که هدف های تعلیم وتربیت منحصرا معطوف بود به انتقال تجارب و معلومات پیشینیان به نسل های نو ، فرآیند تدریس به شیوه معلم محوری اجرامی گردید . اما با تحولاتی که به تدریج درقرون وسطی به بعد ونگرش نسبت به کودکان صورت گرفت
دیدگاههای مربیان نسبت به فرآیند آموزش دگرگون شد واندیشه های معلم محوری جای خود را درتعلیم و تربیت به کودک محوری داد . ابدای روش های نوین تدریس و به کارگیری آنها درکنار روش های سنتی ، استفاده ناگزیر وگسترده از ابزارهای آموزشی و علمی شدن شیوه های ارزشیابی مهمترین پی آمدهای این تحولات ، تغییراتی است که در نظام های تعلیم و تربیت درسطح جهانی ایجادگردیده است .
معلمین علاوه بر برخورداری از شخصیت برجسته ، می باید آگاهی و شناخت از اصول و روش های جدید تعلیم و تربیت کسب نمایند تا درکارخود موفق و مؤید باشند امروز ما نمی توانیم صرفا به اتکای داشتن مدرک دیپلم و لیسانس یا بالاتر وارد کلاس شویم زیرا شناخت شاگردان وآگاهی از فرآیند تدریس نخستین نیازی است که هرمعلم کارآمد باید احساس کند .
روش های تدریس تا آنجا در امر آموزش اهمیت داردکه گروهی از علمای تربیتی ، تسلط به روش های تدریس را مهمتر از دانش و اطلاعات علمی معلم دانسته اند . بنابراین لازم است که ما درجهت پیشرفت و تعالی ، همگام با جهان امروز از آخرین دستاوردهای نظام های پیشرفته تعلیم و تربیت بهره گیریم . ( اندرسون  ، ۱۳۷۷ ، ترجمه امینی، ص۱۰، ۱۱، ۱۶ ) .