توضیحات کامل :

جزوه نظریه یادگیری ثرندایک

 

نظریه یادگیری ثرندایک

پژوهش حیوانی پیش از ثرندایک

مفاهیم نظری عمده

پیوند گرایی

گزینش و پیوند

یادگیری افزایشی است، نه بینشی

یادگیری با واسطه اندیشه ها صورت نمی پذیرد

همه پستانداران یکسان یاد می گیرند

ثرندایک پیش از  ۱۹۳۰

و…….