توضیحات کامل :

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

 

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با موضوع بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی ۳۵ ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح ۵% > p است.

 

مقدمه :
چگونه می توان کسانی را که همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرک های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر کس حتی به افراد نزدیک و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در کمال بی نیازی حقه بازی و کلاه برداری می کنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف کرد. این افراد درک صحیحی از واقعیت داشته و است و سیکوتیک نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای  خیالی و یا حتی واقعی که علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند. با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممکن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند. خیلی زود توسط رویدادهای بی اهمیت و بی معنی برانگیخته  می شوند و تظاهرات هیجان انگیز نشان می دهند. این افراد در اغوا کردن و فریفتن دیگران با تظاهرات و رفتارهای خود بسیار ماهرند و به راحتی می توانند خود را گرم و صمیمی نشان داده  به دیگران نزدیک شوند با این وجود به نظر آنان سطحی رابطه می رسند. این افراد همواره در جستجوی تحسین دیگران هستند و برای رسیدن به این مقصود غالباً در حال ایفای نقش هستند. آنان دنیا را صحنه و خود را بازیگران آن می دانند. زود ممکن است عاشق شوند یا  ازدواج کنند ولی زود روابط عشقی و زناشویی خود را به هم می زنند و آمادگی زیادی برای اعتیاد دارند و ممکن است خیلی زود در  دام اعتیاد یا رفتارهای خلاف اجتماعی گرفتار شوند حالات هیجانی آنان بر حسب زمان و مکان و موقعیت خیلی سریع عوض می شود به طوری که وقتی مشغول گریه هستند ممکن است در همان حال خنده را سردهند. آنان بسیاری از بیانات خود را با نقش بازی کردن توأم می سازند و در ایفای نقش بسیار مهارت دارند. بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از رابطه افسردگی و مانی به طور مشروح بحث خود و همچنین ارتیوس پزشک یونانی در ابتدای قرن اول میلادی دریافت که افسردگی که بعضی اوقات در یک فرد رخ می نماید به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند و در اوایل نوزدهم فلیپ پنیل (۱۸۰۱) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبر یوس در آن منعکس شده است. غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی به طور ناگهانی در عرض چند هفته ای یا در بعضی از افراد طی چند روز به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد.

 

 

 

فهرست

 

عنوان                                    صفحه

چکیده                                         ۸

فصل اول : کلیات تحقیق                                  ۹

مقدمه                                         ۱۰

بیان مسئله                                    ۱۱

اهداف تحقیق                                   ۱۲

متغیرها                                       ۱۳

فصل دوم :پیشینه و ادبیات تحقیق                              ۱۴

نکات کلی در رابطه با هیستری                                ۱۵

شکل گیری هیستری در جریان تحول                              ۱۶

رگه های شخصیت هیستری یکی در کودک                  ۱۷

تظاهرات حاد در کودک                           ۱۸

هیستری در نوجوانی                             ۲۱

توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل                              ۲۳

دیدگاه های نظری درباره هیستری                              ۲۵

دیدگاه شناختی                                 ۲۸

دیدگاه رفتاری نگر                             ۳۰

اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای                      ۳۲

اختلالات تبدیلی                                 ۳۴

نشانه های حسی                                 ۳۷

نمونه ای از فلج هیستری                                 ۳۸

این حادثه چگونه رخ داد                                 ۳۹

نشانه های احشائی                              ۴۱

تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض                     ۴۳

شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی                                  ۴۶

علل مولد                                      ۴۷

نکات کلی در رابطه با افسردگی                               ۴۹

جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی                            ۵۲

افسردگی وغم واندوه                            ۵۳

بی حالتی خلقی                                 ۵۷

فقر تعاملی کناره گیری                                  ۵۸

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودک            ۶۲

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار                            ۶۳

رفتار های معادل افسردگی                                    ۶۵

افسردگیهای نوجوانی                            ۶۶

افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی                             ۶۸

جدول ۲-۱۲ معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف                      ۶۹

فراوان افسردگی در خلال تحول                                 ۷۰

طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV                             ۷۶

افسردگی مهاد                                  ۷۷

نظریه ها تحقیقها و درمان افسردگی                            ۸۰

نظریه های زیست شناختی                                  ۸۱

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی                               ۸۴

اثرات لیتیوم                                  ۸۶

درمان براساس نظریه های زیست شناختی                            ۸۹

الکتروشوک درمانی                              ۹۰

نظریه های روان پویایی                                  ۹۴

نظریه یادگیری                                 ۹۷

افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان                           ۱۰۱

نظریه شناختی                                  ۱۰۲

فصل سوم : تعیین روش تحقیق                                  ۱۰۴

جامعه مورد مطالعه                             ۱۰۵

روش آماری مربوط به فرضیه                                   ۱۰۶

فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها                    ۱۰۷

جدول ۱-۴ غلات خام آزمودینها از آزمون mmp               ۱۰۸

جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله               ۱۰۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                ۱۱۲

بحث و نتیجه گیری                              ۱۱۳

پیشینه تحقیق                                  ۱۱۴

پیشنهادات                                     ۱۱۵

محدودیت ها                                    ۱۱۶

منابع و ماخذ                                  ۱۱۷

ضمائم                                         ۱۱۸

پاسخنامه                               ۱۲۴